Mediator Sądowy

Przebieg mediacji

Etapy procesu mediacji:

I. Złożenie WNIOSKU o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony);
 
II. Nawiązanie kontaktu z drugą stroną sporu (przez wnioskodawcę lub mediatora) i ustalenie terminu spotkania wstępnego;
 
III. Przygotowania do mediacji – strony powinny przeanalizować dzielący je konflikt, sprecyzować swoje stanowisko i określić jakie są ich rzeczywiste cele i potrzeby – te działania przyspieszą i usprawnią sam proces mediacji;
 
IV. Otwarcie mediacji – spotkanie wspólne: przedstawienie przez mediatora zasad mediacji i swojego honorarium; omówienie i podpisanie umowy o mediację;  zaproponowanie podstawowych reguł zachowania się w mediacji; ustalenie kalendarium spotkań mediacyjnych.
  • Posiedzenia mediacyjne – spotkania mediatora z obiema stronami konfliktu; prowadzone bez rygorystycznej procedury, ich przebieg jest całkowicie poufny, częstotliwość, długość i ilość sesji mediacyjnych uzależniona jest ściśle od woli stron; 
  • Posiedzenia mediacyjne indywidualne – spotkania mediatora z jedną i drugą stroną na osobności (rozpoznanie interesów stron, ich potrzeb, wartości i uczuć) ewentualne tworzenie rozwiązań. 
  • Dalsze posiedzenia mediacyjne wspólne - negocjowanie rozwiązań i weryfikowanie ich wykonalności (czy rozwiązania są zgodne z prawem, sprawiedliwe, słuszne, praktyczne, wykonalne, trwałe). 
  • Sporządzenie i podpisanie ugody - podpisanie pisemnego porozumienia przez strony odbywa się w obecności mediatora. 
  • Złożenie protokołu w sądzie – po zakończeniu mediacji mediator bezzwłocznie składa protokół we właściwym sądzie wraz z dołączoną do niego ugodą;  odpisy protokołu mediator doręcza stronom;
  • Wniosek strony do sądu – jeśli zawarto ugodę, sąd na wniosek złożony przez stronę zatwierdza ją lub nadaje jej klauzulę wykonalności (jeśli podlega wykonaniu w drodze egzekucji);
PROCEDURA MEDIACJI jest zgodna ze „Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” uchwalonymi dnia 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.